วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

...กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ..ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เว็บบล็อกเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกับศิลปะด้วยความยินดี...ขอให้มีความสุขนะครับ

ทำไมต้องเรียนรู้ศิลปะ
.....กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจินตนาการทางศิลปะ  ชื่นชมในความงาม  มีสุนทรียภาพ  ความมีคุถณค่า  ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์  กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  ตลอดจนการนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง  อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้